Продажбата на Plovdiv City Card е временно преустановена поради COVID-19.

Общи условия за ползване на мобилно приложение „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД”

Настоящите общи условия регулират взаимоотношенията между Вас, купувачите и ползвателите на „Пловдив Сити Кард”, и „Иносити” ЕООД във връзка с ползването на мобилното приложение „Пловдив Сити Кард” (наричано по – долу за краткост „Приложението” или „Мобилното приложение”), достъпа до всякаква информация и друго съдържание, получени чрез Мобилното приложение, както и регулират отношенията между Вас и „Иносити” ЕООД във връзка със закупуването и ползването на „Пловдив Сити Кард” чрез идентификационния носител (т.е. закупуването и ползването на т.нар. виртуалнен вариант на Картата).

Мобилното приложение представлява услуга на инфромационното общество, която се предоставя от:
Наименование на Дружеството:„Иносити” ЕООД;
Регистрирано в Търговски регистър: ЕИК: 204808426;
Регистрирано по ЗДДС;
Адрес: гр. Монтана, ул. Никола Вапцаров №33;
Телефон: 0894 52 88 62; и-мейл: office@innocity.bg и hello@plovdivcitycard.com
Интернет страница: www.innocity.bg.

Приложението е създадено и се поддържа като част от програмата „Пловдив Сити Кард”.

Приложението е продукт, който се инсталира на Вашето мобилно устройство (телефон или таблет) и Ви позволява следното:

 • да закупите и използвате картата „Пловдив Сити Кард” чрез идентификационния носител – във виртуалния й вариант. За Картата можете да научите повече от Общите условия за ползване на „Пловдив Сити Кард” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions/) и на интернет адрес: www.plovdivcitycard.com;
 • да сканирате закупена Карта на технически носител и да я използвате чрез Приложението. В този случай също се прилагат Общите условия за ползване на „Пловдив Сити Кард” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions/);
 • да разгледате профилите на нашите партньори – търговци и да получите информация за техните обекти;
 • да получите информация за предстоящи събития, които ще се провеждат на територията на гр.Пловдив;
 • в случай, че сте позволили да получим достъп до местопожението Ви, приложението ще представи списък с най – близките до Вас туристически обекти, интересни точки, места за настаняване, както и ще Ви навигира до тях посредством връзка към карта на гр.Пловдив.
 • да получите информация за паричните средства, които сте спестили чрез използването на Пловдив Сити Кард;
 • друга полезна информация.

В настоящите Общи условия посочените термини имат значението, указано по-долу, за което Вие сте уведомени и с което се съгласявате, приемайки същите, а именно:

 • Програма „Пловдив Сити Кард” (наричана по – долу „Програма/та“) е програма, осъществявана съвместно от Общината, „Телелинк” АД, „Иносити” ЕООД и техните партньори, при която на гражданите и гостите на Община Пловдив се осигурява възможност за използване на услуги в сферата на туризма, културата и/или спорта, предлагани от партньорите, при преференциални условия и/или цени;
 • Партньор (или наричан още „Партньор – търговец”) е физичеко или юридическо лице, с което „Иносити” ЕООД е сключило договор за сътрудничество във връзка с Програмата „Пловдив Сити Кард“. Партньорът притежава регистриран профил в Мобилното приложение, в който е предоставена информация за Партньора и в който профил са посочени актуалните преференциални условия и/или цени в неговите туристически обекти или интересни точки;
 • „Пловдив Сити Кард” е карта, която е специално създадена по Програмата „Пловдив Сити Кард” и която дава възможност на потребителите да посетят безплатно определени туристически обекти в гр. Пловдив (забелжителности, музеи, паметници на културата), както и да получат определени отстъпки в избрани обекти за отдих и развлечение (т.нар интересни точки) при преференциални условия и/или цени. За да се възползват от правата, предоставени от Картата, Потребителите трябва да заредят Картата с Ваучери за избраните обекти. Зареждането с Ваучер се извършва чрез натискане на бутон „Използвай”, позициониран в профила на конкретния обект. Пълният списък с обектите и конкретните отстъпки са публикувани в раздел “Обекти” в самото мобилно приложение. Посочените в картата отстъпки се получават еднократно.;
 • Ваучерът удостоверява правото на Потребителя да посети безплатно или да получи отстъпки в определени туристически обекти в гр.Пловдив (забелжителности, музеи, паметници на културата) и избрани търговски обекти за отдих и развлечение (т.нар интересни точки);
 • Потребител е физическо или юридическо лице, което е инсталирало Приложението на своето устройство и/или притежава картата „Пловдив Сити Кард” във виртуалния й вариант (като я е закупило във виртуален вариант или е сканирало карта на технически носител);
 • Непреодолима сила е непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България (непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора).
Общи положения

С инсталирането и използването на Приложението декларирате, че сте запознати и разбирате настоящите общи условия, имате право да изразявате валидно съгласие и приемате изцяло настоящите общи условия така, както са публикувани. Приложението е предназначено за използване от лица над 18 години и с използването му декларирате, че сте навършили тази възраст. „Иносити” ЕООД не носи отговорност в случай, че приложението се използва от лица под 18 години. Ако нямате навършени 18 години и желаете да се възползвате от Програмата „Пловдив Сити Кард”, молим да се обърнете за съдействие към пълнолетно лице.

„Иносити” ЕООД си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Мобилното приложение. Ако продължите да използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. В случай на съществени промени, общите условия ще Ви бъдат предоставени по подходящ изричен начин.

Мобилното приложение може да бъде свалено от магазини за приложения (т.нар app store), с които „Иносити” ЕООД си партнира. Всички извършени от Ваша страна активни действия в магазини за приложения преди инсталиране на Мобилното приложение, както и всичи Ваши активни действия, извършени в самото Мобилно приложение – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкови и други, се считат за направени от Вас електронни изявления и Ви обързват.

Всички предоставени и събрани Ваши лични данни посредством Мобилното приложение се съхраняват и обработват от „Иносити” ЕООД. Ние поемаме грижа за правилното използване и неразпространението на Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани съобразно Политиката за защита на лични данни (https://plovdivcitycard.com/bg/privacy-policy/), приети от „Иносити” ЕООД и представляващи неразделна част от настоящите общи условия.

В меню „Настройки“, подменю „Обратна връзка” в Приложението е поместена анкета, с която не се цели събиране на лични данни за Вас. Данните от анкетата ще бъдат обобщени и ще се използват за подобряванe работата на Приложението. Попълването на анкетата е напълно доброволно и използването на Приложението не зависи от това дали ще предоставите информация или не.

Технически изисквания за нормалното функциониране на приложението

1. За нормалното функциониране на приложението, в това число Картата чрез нейния идентификационния носител, е необходимо Вашето мобилно устройство да има следните минимални параметри:

 • операционна система Android 5.0;
 • достъп до Интернет;
 • сензорен екран (touchscreen);
 • при желание за сканиране на Карта на технически носител и използването й през приложението – камера с резолюция 3mpxl;
 • Android 5.0 или по-нова версия, или iOS 10.0 или по-нова версия
 • Пространство на твърдия диск: Android – 16M, iOS – 42.7 MB

2. „Инности” ЕООД не носи отговорност, ако не сте могли да използвате Приложението, Картата и/или Ваучерите по причина, че мобилното устройство, на което сте инсталирали Приложението не покрива посочените по – горе технически параметри.

Регистрация в приложението

1. Мобилното приложение позволява използването му чрез профил, създаден на сайта www.plovdivcitycard.com, чрез профил от Facebook или от Google+.
2. С използването на потребителски профил Вие предоставяте Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. В този случай „Иносити” ЕООД запазва основните данни от профила Ви и има право да използва електронния Ви адрес за осъществяване на контакт с Вас във връзка с предоставените от нас услуги.
3. Вие се задължавате да не разкривате Вашите потребителско име и парола на никого. „Иносити” ЕООД не носи каквато и да било отговорност, ако лице с Вашето потребителско име и парола е влязло в профила Ви, при което е получило достъп до личните Ви данни и/или е извършило плащания от профила Ви. Ако някое лице е получило такъв неоторизиран достъп до профила Ви, молим незабавно да се свържете с нас на и-мейл: office@innocity.bg и телефон 0894 528 862. В случай, че е налице такъв неоторизиран достъп до профила Ви и Вие не сте уведомили незабавно „Иносити” ЕООД за това на посочените по – горе и-мейл и телефон, ние ще считаме всеки достъп до профилът Ви и всяко плащане, направено през същия, за направени лично от Вас.
* Моля да имате предвид, че Вие може да използвате всички функции на Приложението и без регистрация.

Информация за цените

1. Електронните транзакции/плащания на суми се извършват чрез разплащателните системи, посочени в Мобилното приложение. Тези системи гарантират Вашата сигурност.
2. Актуалните цени за всеки един вид на картата „Пловдив Сити Кард” са публикувани в Мобилното приложение. Обявените цени са в български левове. Посочените цени са крайни и включват 20% ДДС. В цените не е включена таксата за превода на суми от Вашата или чужда банкова или виртуална сметка (взависимост от избрания от Вас начин за разплащане). Тази такса е за Ваша сметка. Тя не зависи от „Иносити” ЕООД и може да варира, съобразно на тарифата на избрания от Вас посредник при електронни разплащания (т.е. съответната разплащателна система).
3. Партньорите-търговци носят отговорност за публикуването на информация за редовната цена на стоките/услугите, за които потребителят може да получи отстъпка. Тези цени са в български левове и са крайни цени, с включено ДДС.
4. Когато отстъпката, която партньорът – търговец прави на потребителя, е в процент (%) от редовната цена на стоката/услугата, този процент се изчислява към крайната цена, с включено ДДС.

Права и отговорности

1. „Иносити” ЕООД предлага Мобилното приложение и Картата във вида, в който са, и не носи отговорност, ако те не отговарят в пълнота на Вашите нужди.
2. Мобилното приложение само по себе си (без да е закупени карта) има информативна цел и е насочено към това да Ви запознае с програмата „Пловдив Сити Кард” и обектите, включени в нея. „Иносити” ЕООД осъществява контрол върху информацията в разумни граници и само с грижата, нормална и очаквана за осъществявана за целите, за които е създадено мобилното приложение.
3. Като се отчете гореизложеното, потребителите трябва да имат предвид, че профилите на Партньорите – търговци се създават и попълват директно от Партньорите-търговци, при което „Иносити” ЕООД не е в състояние и няма задължение да осъществява контрол върху информацията в тези профили.
4. Като се отчете гореизложеното, „Иносити” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли или бихте могли да понесете при използване на Мобилното приложение и/или при използване на Картата, които са възникнали от некоректна информация, получена от приложението. В това число, „Иносити” ЕООД не носи отговорност, ако посочените в Приложението работно време, телефон или друг данни се окажат неверни. Препоръчваме Ви преди посещение на обекта да проверите и от други източници данните за него, които Ви интересуват.
5.„Иносити” ЕООД не носи отговорност за текста или други обекти, публикувани от Потребители и/или Партньори – търговци в Мобилното приложение. В случай, че публикуваната информация е обидна за Вас или е засегнала правата Ви по друг начин, молим да се обърнете директно към лицето, извършило публикацията.
6. „Иносити” ЕООД не проверява и не носи отговорност за информацията и съдържанието, до които ще получите достъп чрез препратки (линкове), разположени в Мобилното приложение. До това съдържание Вие осъществявате достъп на свои риск и Ви препоръчваме да бъдете бдителни при осъществяване на достъп до информация, публикувана в Интернет.
7. „Иносити” ЕООД не носи отговорност за достъпността и качеството на сайтовете, до който са публикувани препратки (линкове) в Приложението. В случай, че имате някакви претенции във връзка с тези сайтове, следва да се обърнете директно към техните доставчици.
8.„Иносити” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли от вируси или друг вреден за устройството Ви софтуер. Длъжни сте да не игнорирате известия от използваната от Вас антивирусна програма за засечен вирус.
9. „Иносити” ЕООД се грижи да поддържа Приложението в актуално и подходящо състояние. Дружеството не поема каквато и да било гаранция за това, че Приложението и Картата ще работят без прекъсване и без грешки.
10. „Иносити” ЕООД не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си по настоящото споразумение поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на „Иносити” ЕООД, включително прекъсване в електрическата или интернет мрежа, природно бедствие, пожар, наводнение, война и други.
11. Използването на Мобилното ни приложение е свързано с инсталиране на софтуер на Вашето устройство. „Иносити“ ЕООД има право периодично да актуализира този софтуер, за да Ви предостави актуални услуги. Имате право да възразите срещу актуализациите или да ги изключите ръчно от Вашия софтуер. В този случай „Иносити“ ЕООД не гарантира, че Приложението ще работи нормално и не носи отговорност за вредите, които могат да настъпят за Вас от проблеми с достъпа до Приложението/Картата или получаването на неактуална информация.

Право на изключване на обекти от Програмата

„Инносити” ЕООД е извършило подбор на обектите, за които се предоставят Ваучери, съобразно Програмата и е включило в Картата обектите с най – добра репутация. Ако „Инносити” ЕООД установи, че някой от обектите извършва некачествено и некоректно обслужване на Потребителите, както и ако установи, че обектът предлага услуги и/или стоки с качество под нормално необходимото и разумно очакваното, „Инносити” ЕООД има право незабавно да прекрати договора с този Търговец – партньор и да изключи предлаганите от него Ваучери от Програмата, без да дължи обезщетения или неустойки.

Авторско и други права на интелектуална собственост

1. Всички логота, графични материали, дизайни, бази от данни, изображения и други обекти, визуализирани и достъпни от Мобилното приложение са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн. Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на тези обекти без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и предствалява нарушение на действащото законодателство.
2. „Иносити” ЕООД притежава права върху базата от данни, представляваща списък с Партньорите– търговци, техните обекти и предлаганите отстъпки. Потребителите се задължават да не копират, извличат по друг начин или разпространяват посочената база от данни, нито да използват базата от данни за свои или чужди търговски цели. Нарушението на правата на „Иносити” ЕООД върху притежавата от него база от данни представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.
3. Компютърният код (програма), представляващ Мобилното приложение, Виртуалните карти и Виртуалните ваучери, е обект на авторско право. Всякаква манипулация на кода, копирането му, използването му по непредвиден за неговата цел начин, включително внедруването му в други програми и разпространението му представлява нарушение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. При съмнение за такова нарушение, извършено от Вас или във Ваша полза, „Иносити” ЕООД има право незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението, както и да прекрати споразумението, с което сте закупили Вашата Карта, като задържи цената на Картата като неустойка. Във всички случаи „Иносити” ЕООД и има право да претендира обезщетение за нанесените му вреди над сумата на неустойката.
4. Забранява се и копирането, внедряването, разпространението и използването по друг начин на логото и дизайна на мобилното приложение. Използването им става само след разрешение на „Иносити” ЕООД.
5. Партньорите – търговци имат право да публикуват в своя профил в Приложението обекти на интелектуална собственост, върху които имат права. С публикуването на такива обекти партньорите – търговци дават съгласието си „Иносити” ЕООД да визуализира тези обекти в Мобилното приложение.
6.„Иносити” ЕООД няма задължение да проверява и не носи отговорност, в случай, че партньорите – търговци са публикували обекти на интелектуална собственост, върху които нямат права. Ако Ваше право е нарушено чрез публикация в Мобилното приложение, молим да се обърнете директно към съответния Партньор – търговец, извършил публикацията.
7. Потребителите се задължават да не съхраняват чужди обекти на интелектуална собственост в профила си в Мобилното приложение. Включително не следва да се съхраняват снимки, върху които друго лице има авторски права. Със съхраняване на съдържание в профила, потребителят декларира, че същото не е обект на чуждо право на интелектуална собственост.

Прекратяване:

1. „Иносити” ЕООД има право да прекрати Споразумението между него и Вас за използване на Мобилното приложение и Картата, както и незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението и Картата, в случай, че извършите нарушение на което и да било от задълженията Ви, описани в настоящите общи условия и Общите условия за продажба на карта „Пловдив Сити Кард” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-conditions-plovdiv-city-card/). В този случай Иносити” ЕООД има право да задържи заплатената от Вас цена на Картата като неустойка и да претендира обезщетение за всички нанесени му вреди над размера на неустойката.

2. Вие имате право по всяко време да прекратите сключеното между нас Споразумение за използване на Мобилното приложение и Споразумение за закупуване на Карта, като деинсталирате мобилното приложение. В този случай цената на Картата не се възстановява. Цената на Картата може да Ви бъде възстановена само при виновно неизпълнение на задълженията на „Иносити” ЕООД или при редовно упражнено право на отказ, съгласно Общите условия за продажба на карта „Пловдив Сити Кард” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-conditions-plovdiv-city-card/).

Други

1. Приложението и всички услуги по програмата „Пловдив Сити Кард” са предназначени за използване в границите на гр. Пловдив и региона, в това число и картата „Пловдив Сити Кард”. Всички посочени в Картата обекти и Ваучерите се намират в гр. Пловдив, Република България и региона. „Иносити” ЕООД не поема отговорност да осигури достъпност, актуалност и надеждност на мобилното си приложение извън границите на Република България. „Иносити” ЕООД не предоставя ползване на картата „Пловдив Сити Кард” на технически носител от обекти извън гр. Пловдив, Република България и региона, нито доставя картата до обекти или адреси извън гр. Пловдив, Република България и региона.
2. При недействителност на някоя от клаузите на общите условия недействителната клауза не се прилага. В този случай всички останали клаузи на общите условия запазват своето действие и продължават да обвързват страните.
3. Потребителите и партньорите търговци се задължават да предявяват всички свои претенции към „Иносити” ЕООД на и-мейл office@innocity.bg или hello@plovdivcitycard.com за целите на доброволно уреждане на отношенията между страните. В случай, че не бъде постигнато споразумение по доброволен път, страните се съгласяват, че всички спорове ще бъдат отнесени към компетентния съд в гр. Пловдив, Република България.
4. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от тези общи условия са Общи условия за ползване на „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-conditions-plovdiv-city-card/), Политиките за защита на личните данни (https://plovdivcitycard.com/bg/privacy-policy/) и Политиките за използване на бисквитки (https://plovdivcitycard.com/bg/cookie-policy/), приети от „Иносити” ЕООД.

Categories Map Buy Card